Všeobecné podmínky inzerce
Menu

Všeobecné podmínky inzerce

Změní-li se identifikační údaje objednatele, které vložil do administrátorského rozhraní serveru, popř. při registraci, je povinen o tom neprodleně poskytovatele služby informovat a to nejpozději do 5-ti pracovních dní formou opravy registračních údajů.

Vyúčtování TOP

Po úhradě poplatků spojených s TOP bude vystaven a emailem zaslán daňový doklad na zadanou kontaktní adresu – email (osobu).Uživatel souhlasí s použitím jím zadaného emailu k obchodním a jiným sdělením informativního charakteru. Provozovatel zasílá na uživatelem uvedený email důležité informace o změnách, cenách a akcích probíhajících na serveru.

Výhrada týkající se zobrazování nabídek

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo, pokud uživatel nebude udržovat svoji inzerci (odkaz) v aktuálním stavu, tuto inzerci do doby provedení aktualizace nezobrazovat bez náhrady poplatku za registraci. Pokud uživatel neprovede aktualizaci inzerce, ani po druhé upomínce, provozovatel inzerci odstraní a platnou registraci, pronájem prostoru na serveru zruší bez náhrady.

Provozovatel si vyhrazuje právo, okamžitě a bez náhrady, zrušit registraci na serveru a odstranit inzerci uživateli, který poškozuje dobré jméno serveru, nebo porušuje podmínky inzerce, nebo nemá v aktuálním období uhrazen poplatek za pronájem prostoru naserveru toprealinvest.cz.

Za porušení podmínek inzerce se zvláště považuje využívání prostoru pro fotografie nemovitostí k reklamním sdělením nebo umístění firemního loga, či jiného grafického prvku, či textu, namísto relevantní fotografie nemovitosti. V popisu nemovitosti nejsou přípustné texty, které nesouvisí s nabízenou nemovitostí, nebo které mají obecný reklamní charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo, okamžitě odstranit bezplatnou inzerci uživateli.

Objednatel vkládá inzertní data sám do serveru po té, co se řádně přihlásí k rozhraní k tomu určenému (dále také administrátorské rozhraní).Objednatel vkládá inzeráty v českém jazyce, přičemž respektuje spisovná a gramatická pravidla zvoleného jazyka.

Množství vložených inzerátů není omezeno.Objednatel se zavazuje respektovat způsob vkládání informací o inzerovaných nemovitostech. Zejména pak vkládat data do míst k tomu určených, jako jsou místa pro popis nemovitosti, kontaktní informace aj.Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce uvádět celé a pravdivé informace, nic nezamlčet. Objednatel prohlašuje, že jím uváděná cena je pravdivá a včetně DPH (např. u inzerce nájmů).

Poskytovatel služby je oprávněn obsah inzerátu změnit a upravit jej, či jej smazat v případě, že inzerát obsahuje více jak jeden vykřičník v řadě, tzv. smajlíky, HTML tagy, loga objednatele umístěny do prostoru určeného pro fotografie inzerovaných nemovitostí, obchodní sdělení objednatele, reklamu či informace o konkurenci, jakožto i neautorizované fotografie, které objednatel zkopíroval od jiných uživatelů služby. Poskytovatel je rovněž oprávněn smazat inzeráty, jejichž obsah se příčí dobrým mravům.

Poskytovatel služby nemá povinnost sdělit objednateli způsob řazení inzerátů, které jsou uveřejněny na serveru.Poskytovatel služby neodpovídá za funkčnost vkládání dat z úložišť objednatele či třetích osob pověřených objednatelem.V komunikaci mezi poskytovatelem služby, objednatelem a veřejností se za centrálu považuje sídlo objednatele a pobočka pak provozovna objednatele. Objednatelem je každý jeden subjekt, který je identifikován číslem ID. Vkládání inzerátů třetí osoby prostřednictvím registrace jiného subjektu je zakázáno. Registrovaný uživatel odpovídá poskytovateli služby za škodu, která poskytovateli tímto způsobem vznikne.

Poskytovatel služby poskytuje všem registrovaným uživatelům řádnou technickou podporu na topreal@seznam.cz.

Poskytovatel služby poskytuje službu úplatně. Služba je zpoplatněna formou paušálních plateb, které objednatel platí dle ceníku služeb vydaného poskytovatelem služby.

Poskytovatel služby vystavuje objednateli fakturu za objednané služby, které si prostřednictvím administrátorského rozhraní koupí u poskytovatele služby. Objednatel na základě takto předem zakoupeného práva inzerce vkládá svoje inzeráty na Server. Více stanoví ceník služeb vydaný poskytovatelem služby, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.07.2012.

© 2024 TOP REAL INVEST s.r.o.

Nastavení cookies | Web realizovali Fresh Mill a Roman Klabal